Pro správné používání webových stránek se využívají cookies. Používáním webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení.

KONTAKTY

Michal Holeš - CompNett
Jeronýmova 124
Pchery - Humny
tel: +420 773 100 881
compnett(a)email.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ANKETA

Jak jste se o mě dozvěděli ?

od známých 38% z reklamy na autě 18% z reklamy v tisku 14% na internetu 31%

 

Recenze zákazníků:

 

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

 

Stránka na Facebooku:

 

Nově platba kartou:

 

Spolupráce:

 

Ocenění:


Informace
Obchodní podmínky

Michal Holeš - CompNett

se sídlem Jeronýmova 124, Pchery, 273 08

identifikační číslo: 86626124

daňové identifikační číslo: CZ8108100209 

on-line obchod umístěný na internetové adrese www.CompNett.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Michala Holeše, se sídlem Jeronýmova 124, Pchery, identifikační číslo: 86626124, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.CompNett.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti či bezhotovostně kartou v provozovně prodávajícího na adrese Jeronýmova 124, Pchery;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7731008817/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Prodávající je plátcem DPH.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (PC sestava) nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího compnett@email.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nadete ZDE

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady vyjma případů, kdy bylo zboží prodáno se slevou a kupující na vadu upozorněn a je uvedena na faktuře. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jeronýmova 124, Pchery, adresa elektronické pošty: CompNett@email.cz, telefon: 773 100 881.

 

MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORů:

Orgánem mimosoudního řešení sporů (vyjma oblasti finančních služeb, elektronických komunikací, poštovních služeb a některých energetických odvětví) je Česká obchodní inspekce. http://www.coi.cz/

Možnost řešení mimosoudních sporů on-line: V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Kladně dne 30.04.2016

 

GDPR:

 

Vážený zákazníku, s novou legislativou Evropské unie GDPR (Obecným nařízením o ochraně osobních údajů) je nezbytné, abyste jako zákazník souhlasil se zpracováním osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

Zaregistrováním do E-Shopu (provedením objednávky či objednáníám servisních služeb) či komunikací přes aplikaci Smartsupp udělujete souhlas Michalu Holešovi (Michal Holeš – CompNett), IČO: 86626124, se sídlem Pchery - Humny, Jeronýmova 124, PSČ 27308, registrovaného na živnostenském odboru města Kladna, se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže a dále také ve Všeobecných podmínkách užívání. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly Michalu Holešovi poskytnuty, tedy v rozsahu registračního formuláře na internetových stránkách www.CompNett.cz, nebo písemně při návštěvě servisu, nebo smluvně či v rozsahu údajů a informací získaných v rámci používání internetových stránek www.CompNett.cz. Pokud se účastním soutěží či jiných akcí provozovaných Michalem Holešem, souhlasím též se zpracováním dodatečných osobních údajů v rozsahu registračního formuláře pro tuto akci či soutěž, a to i po ukončení této akce či soutěže. Zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi a okres pobytu, elektronické údaje (IP adresu, cookies).

 

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Michal Holeš oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně chování, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), zasílání pozvánek na akce pořádané Michalem Holešem, poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace, zejména prostřednictvím internetových stránek www.CompNett.cz a to e-mailem, telefonicky a poštou.

 

Dále uděluji souhlas s tím, že Michal Holeš může na základě Osobních údajů provádět profilování a zpracovávat je také za použití automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví uživatelé obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným uživatelům.

 

K Osobním údajům nebude mít bez mého dodatečného souhlasu či zákonné povinnosti přístup třetí osoba. Beru na vědomí, že k Osobním údajům budou mít kromě Michala Holeše přístup též třetí osoby v rámci zasílání zboží přepravní službou (Česká pošta, PPL atd…), nebo autorizované servisy v případě opravy zboží.

 

Tento souhlas uděluji do odvolání souhlasu, což mohu učinit kdykoliv a to odvoláním na emailovou adresu CompNett@email.cz. Po tomto odvolání dojde k výmazu veškerých kontaktních údajů z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Michal Holeš zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a se sekcí osobních údajů ve Všeobecných podmínkách užívání a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.


Reklamační řád

I. Úvod

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Michal Holeš, IČ: 86626124, se sídlem Jeronýmova 124, Pchery, 273 08 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodejce ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost Kupujícího Prodejce poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodejce, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodejce v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodejce zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodejce v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodejce může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

 

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: CompNett@email.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

III. Kupující může zboží reklamovat osobně po předchozí dohodě v sídle firmy, či na smluveném místě, nebo odeslat poštou na adresu Michal Holeš, Jeronýmova 124, 273 08, Pchery. Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

 

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

 

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

 

VI. Prodejce negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodejcem u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

 

VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

 

VIII. Prodejce negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Prodejce žádnou zodpovědnost.

 

IX. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

mechanickým poškozením zboží,

 

elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

 

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

 

pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

 

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

 

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

 

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 

při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

 

zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Prodejcem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

X. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

XI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XII. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

XIII. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodejce neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

XIV. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodejce upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení (např. DVD, Cloud). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

XV. Prodejce má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

LCD displej Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy: Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 

IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Prodejce rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodejce vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Prodejce upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodejce oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění a to 10,-/den. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti - v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky. Jednotlivé obvyklé životnosti se liší dle výrobce a tak zde uvádíme aktuální seznam obvyklých životností lamp k jednotlivým typům projektorů:

HITACHI - 6 měsíců / 2000 hodin

EPSON - 3 měsíce / 500 hodin

ACER - 6 měsíců / 2000 hodin

BENQ - 3 měsíce / 2000 hodin (u produktů koupených před 1.7.2005) - 6 měsíců / 2000 hodin (u produktů koupených po 1.7.2005)

HEWLETT-PACKARD - řady 63XX, 7XXX a 90XX 12 měsíců / 4000 hodin - ostatní řady 3 měsíce / 1000 hodin

NEC - 6 měsíců / 1000 hodin

IBM - 3 měsíce

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodejce vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Výše uvedená obvyklá živostnost je Prodejcem vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této živostnosti dovolávat.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů


Servisní podmínky

Vážení zákazníci,

zde je pár bodů, které si prosím přečtěte ještě před využitím mých servisních služeb. Objednáním či využitím servisních služeb souhlasíte s těmito "Servisními podmínkami".

a) Původ licencí programů:

Za původ licence instalovaného operačního systému či programů v počítači si zákazník ručí sám. Prodejce, nebo-li servisní technik se jakýmkoliv způsobem zříká jakékoliv odpovědnosti za legálnost dodaného operačního systému (Vámi dodaného), nebo jiného programu. Též informuji, že nelegální instalace neprovádím. Vlastníte-li v počítači neoriginální kopie her, antivirů atd....nemůžete požadovat jejich vrácení např. při přeinstalaci systému či po ostatních servisních úkonech, kdy byl tento software označen jako původce problémů či zavirování. V případě, že operační systém Windows neprojde ověřením pravosti právě z důvodu nelegálního držení, nemůžete po servisním technikovi požadovat jakoukoliv náhradu. V takovém případě je jediným řešením zakoupení platné licence a pokračování v servisních úkonech tak, aby bylo vše v pořádku. Za neoriginální programy a jejich nestabilitu se totiž nedá ručit, tzn, že můžou být trvalým problémem v počítači a pak je servis neúčinný.

Pod pojmem „Instalace operačního systému“ rozumíme pouze práci instalace, nikoliv dodání operačního systému.

b) Odpovědnost:

Při servisních úkonech může dojít k trvalému vymazání Vašich dat (je-li to nutné, tak zpravidla Vaše data úspěšně zazálohuji a poté opět obnovím na původní místo. Může však dojít i na komplikace a proto doporučuji mít data zálohována na externím zařízení jako je externí pevný disk, flash paměť, DVD či Cloud úložiště.) Ztrátu dat tak nelze reklamovat, neboť je to běžný jev např. při poškození pevného disku.

Při instalacích se používají pouze originální a nijak neupravené instalátory a programy. Pirátství nepodporuji a tak nelze požadovat nahrání neoriginálních či cracklých verzí a to za žádných podmínek.

Pře instalaci se do Vašeho počítače instalují výhradně programy označení jako Freeware či Trialware, nebo legální programy na které máte oprávnění a jste držitelem platné licence.

Při servisních úkonech a následných instalacích souhlasíte s tím, že servisní technik je oprávněn za Vás potvrzovat licenční ujednání jednotlivých programů. Servisní technik též prohlašuje, že každý vlastník počítače je povinen se seznámit s licenčními ujednáními každého programu, a to buď v kořenovém adresáři programu či na stránkách výrobce. V případě, že s licenčním ujednáním nesouhlasí, musí daný program neprodleně odinstalovat ze svého počítače.

 

Při předání počítače do servisu prosím dodejte co nejvíce materiálů jako instalační disky, fakturu z nákupu, manuál atd...včetně přístupového hesla do systému Windows. Pomůžete tím servisnímu technikovi se lépe orientovat při řešení potíží.

 

Smluvní ujednání:

1) Michal Holeš (dále jen zhotovitel), odstraní vady zařízení, které jsou uvedeny v oddíle Popis závad, a objednatel se zavazuje uhradit cenu opravy v případě, že se jedná o mimozáruční opravu. Zhotovitel poskytuje na opravu záruku 3 měsíce. Záruka na použitý materiál a ostatní práva a povinnosti smluvního vztahu zdee výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR.

 

2) Nárok na záruční opravu zaniká:

-       pokud zařízení není funkční v důsledku chybně provedené instalace

-       pokud bylo zařízení provozováno v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely, nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé

-       pokud byl do zařízení proveden neodborný nebo neoprávněný zásah

-       pokud byla závada způsobena cizími látkami vniklými do přístroje

-       v případě vady, kterou objednavatel způsobil skladováním mimo rozmezí teplot přístroje -25 ̊C až 55̊C a baterie 0 ̊C až 49 ̊C, nebo skladováním a provozováním ve vlhkém, prašném, chmicky agresivním či jinak nevhodném prostředí

-       v případě mechanického poškození ze strany objednavatele

-       v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma)

-       bylo zařízení připojeno na jiné než předepsané napětí či používáno na provoz bez baterie

-       výrobek nelze podle záručního listu identifikovat (chybí sériová čísla, ochranné samolepky)

3) Objednavatel je povinen sdělit Zhotoviteli bezpečnostní kód opravovaného zařízení a heslo pro spuštění operačního systému. V případě porušení této povinnosti, nebo v případě uvedení nesprávného kódu - hesla je objednatel povinnen uhradit Zhotoviteli náklady spojené s případným odblokováním zařízení.

4) Objednavatel je povinen před předáním zařízení do opravy zazálohovat svá data uložená v paměti zařízení. Zhotovitel neručí za uchování dat v paměti zařízení. Pokud dojde při opravě ke ztrátě dat z paměti opravovaného zařízení, není Zhotovitel za tuto ztrátu odpovědný.

5) Cenu mimozáruční opravy stanovenou podle platného ceníku Zhotovitele se objednatel zavazuje uhradit hotově při převzetí opraveného zařízení.

6) V případě, že bude oprava provedena později, než v předpokládaném termínu dokončení opravy uvedeném výše, oznámí Zhotovitel objednateli termín k vyzvednutí zařízení. Pokud si objednatel nevyzvedne zařízení ve lhůtě 14 dní od předpokládaného termínu dokončení opravy, resp. od písemné výzvy (poštou, nebo E-mailem), je Zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení poplatku za skladování zařízení ve výši 20,- Kč/zařízení/den. Jestliže si objednatel nevyzvedne zařízení do dvou měsíců od předpokládaného termínu dokončení opravy, resp. od písemné výzvy, Zhotovitel zašle (poštou, nebo E-Mailem) objdnavateli poslední výzvu k vyzvednutí zařízení. Po marném uplynutí lhůty uvedené v poslední výzvě je Zhotovitel oprávněn zařízení prodet a uspokojit své pohledávky vůči objednavateli z výtěžku prodeje. Převýší-li výtěžek prodeje pohledávky vzniklé zhotoviteli, bude rozdíl těchto částek zaslán objednavateli (poštovní poukázkou, nebo převodem)

7) V případě, že objednatel odstoupí od kupní smlouvy, zavazuje se uhradit Zhotoviteli částku za již vykonané práce a uhradit účelně vynaložené náklady. Objednavatel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady i v případě, že zařízení je neopravitelné a bylo vráceno bez provedení oprav.

8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9) Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení na uvedený e-mail, tento souhlas lze v budoucnu kdykoliv zrušit.

 

© Michal Holeš


Výkupní podmínky

 

 

Pro uskutečnění výkupu je zapotřebí splnit některé podmínky.

Vykupujeme zboží pouze od osob starších 18 let s platným průkazem totožnosti. Vaše zboží, které nám poskytnete nesmí pocházet z trestné činnosti a musí být ve vašem vlastnictví.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv v průběhu výkupu zboží, než s vámi uzavřeme smlouvu, od obchodu odstoupit. Zboží před výkupem projde důkladným bezplatným testem na chyby. V případě zjištění závad bohužel nebude možné zboží odkoupit.

Dále zboží nevykupujeme pokud je plný sklad. Pro možnost výkupu se prosím informujte.

Jaké zboží nevykupujeme?

1) pocházející z trestné činnosti a které je v registru odcizených věcí Policie České Republiky a v dalších registrech, které se zabývají touto problematikou a evidencí.

2) zastaralou elektroniku. Platí zejména o počítače s jednojádrovými procesory, operační pamětí nižší než 512MB, pevným diskem rozhraní ATA a kapacitou nižší než 250GB a s tím spojené zastaralé PC komponenty.

3) porouchanou, nefunkční či elektroniku signalizující poškození. Jedná se zejména o nafouknuté kondenzátory. Při výkupu pevných disků a pamětí bude vždy testem prověřena 100% funkčnost.

4) u kterého je znatelná větší míra opotřebování

 

Kdy dostanete peníze?

Výkupní proces probíhá v sídle firmy v Jeronýmově ulici, Pchery. Trvá přibližně 2 hodiny. Nejprve vám bude sdělena orientační cena a pokud s ní budete souhlasit, předmět si zkontrolujeme a odzkoušíme. Zboží přinesete osobně, následně projde otestováním a pak budete kontaktováni ohledně dalšího postupu.

V případě, že je vše v pořádku, zboží od vás vykoupíme a peníze dostanete okamžitě v hotovosti. Pokud však zjistíme závadu nebo nějakou nesrovnalost, tak vám nabídneme nižší výkupní cenu, která bude snížena o zjištěné závady. V případě, že zjistíme poškození, bude Vám věc vrácena, nebo se domluvíme na minimální ceně výkupu.

 

Co zvyšuje cenu?

1) platný záruční list, kupní smlouva, paragon o původním nákupu, originální obal (krabice), dokumentace, příslušenství

2) zachovalý stav, menší opotřebovanost, čistota zboží

3) větší poptávka na trhu po tomto druhu zboží

Co snižuje cenu?

1) pokud nemáte záruční list, kupní smlouvu, paragon a nemůžete doložit původ věci

2) velká opotřebovanost, znečištění předmětu

3) zastaralost (elektronika, výpočetní technika)

4) neseriozní doložení původu věci

5) menší poptávta na trhu po tomto druhu zboží


Otázky a odpovědi

1. Pokud k Vám přinesu počítač na opravu co všechno si mám vzít sebou ? Odpověď:

K opravě počítače budu potřebovat pouze PC bednu (notebook) a pokud najdete, tak i dokumentaci včetně instalačních CD a DVD médií k Vašim programům.

 

2. Jak dlouho bude trvat oprava mého PC ? Odpověď:

Doba opravy záleží na závažnosti problému v PC a jeho rychlosti. Vždy se však snažím, aby oprava byla provedena co nejdříve. Na počkání to však není.

 

3. Dá se u Vás platit platební kartou ? Odpověď:

Nedá. Platba probíhá buď v hotovosti, nebo bankovním převodem.

 

4. Pokud bude potřeba přeinstalovat systém nepřijdu o svá uložená data? (fotky, muziku, filmy atd..?) Odpověď:

Ne, nepřijdete. Před novou instalací operačního systému jsou data zazálohována a po nové instalaci opět obnovena. Výjimku může tvořit pouze nenávratně poškozený pevný disk. V takovém případě je nutné se obrátit přímo na firmy zabývající se obnovou dat ze zničených disků. Servis se však pohybuje řádově v tisících až desetitisících.

 

5. Vyplatí se mi nechat PC opravit u mě doma, nebo u Vás ? Odpověď:

Jednoznačně u mě. Při servisu u zákazníka je cena vyšší a ještě se může navýšit pomalou funkcí PC a rychlostí připojení k internetu. Není nic neobvyklého, že se stahují i 2 GB dat což může u zákazníka zabrat i 5 hodin. U mě mám k dispozici rychlé počítače určené pro diagnostiku, zálohování a opravu porouchaných PC s vysokorychlostním kabelovým internetem. Tím se zaručuje výrazně kratší doba práce a nižší cena opravy. V konečné ceně pak výrazně ušetříte. U všech PC které prošly mým servisem je automaticky postaráno o všechny bezpečností prvky PC které jsou nezbytné pro další bezproblémový chod PC, nebo je na určité nebezpečí majitel upozorněn a řešeno možné řešení.

 

6. Po jaké době doporučujete kontrolu mého PC jestli vše pracuje jak má ? Odpověď:

Záleží na době používání PC, ale obecně mohu říci po 6 měsících maximálně.

 

7. Objednám-li si servis, musím PC přivézt k Vám, nebo si pro něj přijedete? Odpověď:

Obě varianty jsou reálné, záleží na Vašem rozhodnutí a pohodlnosti. Za výjezd si účtuji dopravné 5 kč/minutu a vypočítává se podle času, který je uvedený na internetové mapě a jedná se o nejrychlejší spojení. Platí se čas dopravy tam i zpět. Pokud chcete minimalizovat výdaje, je určitě lepší pokud mi PC na pobočku dovezete.

 

8. Co všechno se dá u Vás zakoupit ? Odpověď:

Vše co se týká počítačů, jeho příslušenství, ale i spotřební elektroniku. Prodej veškerých dílů je smluvní.

 

9. Pokud budu potřebovat přeinstalovat Windows který mám na vypáleném CD a nemám na PC originální samolepku ale jen napsané číslo na papírku, půjde to ? Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Vaší otázku, čekal jsem, že se tady dříve nebo později taková vyskytne. Operační systém instaluji z originálních instalátorů OPK firmy Microsoft. Pokud instalátor nebo ověření on-line Vaše číslo odmítne (z důvodu blokace nelegálního čísla na serverech Microsoft), je pak nutné si u mě či někde jinde zakoupit legální systém. Pokud ověření on-line proběhne v pořádku, bude instalace kompletně dokončena a bude dáno za to, že máte platnou licenci systému ke svému PC. Pirátství nepodporuji a pokud má někdo zájem přeinstalovat nelegální systém nelegálním, instalace nebude provedena, jelikož se za odvedenou práci nedá ručit. I přes přeinstalaci bude Váš PC vystaven velikému riziku zavirování a nestabilnosti systému z důvodu, že v PC chybí aktualizace systému, které se dají nainstalovat výhradně na legální systém po ověření pravosti na serveru Microsoft. Tyto záplaty opravují chyby v systému, doplňují bezpečnostní prvky, urychlují PC a dodávají spolehlivost. Myslím si, že dnes se vyplatí mít legální systém. Není až tak moc drahý a budete mít klid a zároveň v případě OEM instalace i naší technickou podporu.

 

10. V čem se lišíte od ostatních PC servisů? Kde všude máte působnost? Proč bych si měla vybrat právě Vás pro správu mého počítače?, bojím se o zneužití svých dat které mám v počítači, již se mi stalo, že mi byli zneužity mé licence programů. Mohu Vám v tomto důvěřovat ? Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Vaše otázky, pokusím se na ně postupně odpovědět.

1. Liším se v první řadě v ceně nabízených služeb. Všechny ceny jsou nastaveny tak, aby byli dostupné i lidem, kteří si nemohou dovolit drahý pc servis a přesto chtějí, aby byl jejich počítač v pořádku. Cena je bez omezení doby kdy bude servis proveden (špička, noc, svátky). Žádné další příplatky Vám tak nejsou účtovány.

2. Působnost mám hlavně v Kladně a okolí tj, Kladno a okolní vesnice. Pracuji však i v Praze. (V Praze Řepích, Zličíně, Břevnově, Veleslavíně, Dejvicích, Suchdole, Motole, Nových Butovicích, Stodůlkách či Řeporyjích. Záleží kam až to bude pro Vás únosné.

3. Nabízím kvalitní služby za nízké ceny. Pracuji tak, aby byla spokojenost na obou stranách. Mám čisté svědomí a tak se nemusíte obávat o bezpečnost svých dat či osobních údajů.


O mě

Provádím tyto služby :

Montáže, demontáže a úpravy PC

Instalace operačních systémů Windows

Instalace kancelářských balíků Office a další software.

Zálohy dat z pevných disků (HDD) na optické disky (DVD) či na jiný pevný disk.

Odvirování a vyčištění počítače od přebytečných souborů, které zbytečně zpomalují činnost PC.

Kompletace a návrhy počítačových sestav dle Vašich požadavků.

Správa PC učeben, pravidelné periodické prohlídky.

Diagnostika pevných disků a pamětí.

Upgrade (inovace), výměnu počítačových dílů starších za nové.

Zajištění záručního i pozáručního servisu.

Poradenství a výuka v oblasti počítačových dílů (jejich významu a funkcí v počítači).

Poradenství a výuka v oblasti operačních systémů Windows (orientace v systému, práce se složkami, kopírování,

mazání, znalost uživatelského prostředí, popř. administrátorského prostředí)

Rozvoz zboží dle dohody přímo k Vám, nebo na sjednanou adresu.

Správa domácích sítí. (propojení více počítačů do sítě či zprovoznění Wi-Fi)

Dohled nad správným chodem PC

Vyčištění chlazení a přepastování notebooků

Možnost pravidelných dodávek spotřebního zboží

Pomoc při zřízení a zapojení vysokorychlostního internetového připojení ADSL, nebo Wi-Fi připojení (WDSL).

Budete-li mít problém s počítačem a nebudete-li si vědět rady , jsem připraven Vám v rámci možností pomoci.


ZGRlODlkN